• Đối tượng tái định cư tại An Giang khi Nhà nước thu hồi đất

  Đối tượng tái định cư tại An Giang khi Nhà nước thu hồi đất

  ĐỐI TƯỢNG TÁI ĐỊNH CƯ TẠI AN GIANG Kiến thức của bạn: Đối tượng tái định cư tại An Giang khi Nhà nước thu hồi đất Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang; Nội dung kiến thức về đối tượng tái định cư tại An Giang:      Điều 36 Quyết định 08/2015/QĐ-UBND

 • Một số khoản hỗ trợ tại An Giang khi Nhà nước thu hồi đất

  Một số khoản hỗ trợ tại An Giang khi Nhà nước thu hồi đất

  MỘT SỐ KHOẢN HỖ TRỢ TẠI AN GIANG Kiến thức của bạn: Một số khoản hỗ trợ tại An Giang khi Nhà nước thu hồi đất Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang; Nội dung kiến thức về một số khoản hỗ trợ tại An Giang: 1. Hỗ trợ hộ gia đình chính sách, hộ nghèo tại

 • Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và hỗ trợ do ngừng sản xuất kinh doanh tại An Giang khi Nhà nước thu hồi đất

  Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và hỗ trợ do ngừng sản xuất kinh doanh tại An Giang khi Nhà nước thu hồi đất

  HỖ TRỢ DO NGỪNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI AN GIANG Kiến thức của bạn: Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và hỗ trợ do ngừng sản xuất kinh doanh tại An Giang khi Nhà nước thu hồi đất Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang; Nội dung kiến thức: 1. Hỗ trợ đào

 • Tải mẫu hợp đồng mua bán nhà công trình xây dựng có sẵn

  Tải mẫu hợp đồng mua bán nhà công trình xây dựng có sẵn

  HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CÓ SẴN  Ban hành kèm theo Nghị định 76/2018 NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- …………., ngày …. tháng …. năm……. HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CÓ SẴN (HOẶC HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI) Số……… /HĐ Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản

 • Hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất tại An Giang khi Nhà nước thu hồi đất

  Hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất tại An Giang khi Nhà nước thu hồi đất

  BỒI THƯỜNG ĐẤT NẰM TRONG HÀNH LANG TẠI AN GIANG Kiến thức của bạn: Hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất tại An Giang khi Nhà nước thu hồi đất Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang; Nội dung kiến thức về vấn đề hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất tại An

 • Bồi thường đất nằm trong hành lang tại An Giang do bị hạn chế khả năng sử dụng đất

  Bồi thường đất nằm trong hành lang tại An Giang do bị hạn chế khả năng sử dụng đất

  BỒI THƯỜNG ĐẤT NẰM TRONG HÀNH LANG TẠI AN GIANG Kiến thức của bạn: Bồi thường đất nằm trong hành lang tại An Giang do bị hạn chế khả năng sử dụng đất Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang; Nội dung kiến thức về vấn đề bồi thường đất nằm trong hành lang

 • Bồi thường đối với đất nông nghiệp tại An Giang khi Nhà nước thu hồi đất

  Bồi thường đối với đất nông nghiệp tại An Giang khi Nhà nước thu hồi đất

  BỒI THƯỜNG ĐỐI VỚI ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI AN GIANG Kiến thức của bạn: Bồi thường đối với đất nông nghiệp tại An Giang khi Nhà nước thu hồi đất Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang; Nội dung kiến thức về vấn đề bồi thường đối với đất nông nghiệp tại An

 • Bồi thường về mồ mả và bồi thường đối với cây trồng vật nuôi tại Hà Giang khi Nhà nước thu hồi đất

  Bồi thường về mồ mả và bồi thường đối với cây trồng vật nuôi tại Hà Giang khi Nhà nước thu hồi đất

  BỒI THƯỜNG ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG VẬT NUÔI TẠI HÀ GIANG Kiến thức của bạn: Bồi thường về mồ mả và bồi thường đối với cây trồng vật nuôi tại Hà Giang khi Nhà nước thu hồi đất Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Nội dung kiến thức về vấn đề bồi thường về nhà

 • Quyết định 26/2017/QĐ-UBND của UBND TP HCM quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  Quyết định 26/2017/QĐ-UBND của UBND TP HCM quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  QUYẾT ĐỊNH 26/2017/QĐ-UBND CỦA UBND TP HCM ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 26/2017/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 6 năm 2017   QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ỦY BAN NHÂN DÂN

 • Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BTC thông tư hướng dẫn nghị định 45/2014/NĐ-CP

  Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BTC thông tư hướng dẫn nghị định 45/2014/NĐ-CP

  VĂN BẢN HỢP NHẤT 19/VBHN-BTC       Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BTC thông tư hướng dẫn nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/VBHN-BTC Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2018   THÔNG TƯ[1] HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 45/2014/NĐ-CP NGÀY